Online Sınav

NARTEST 7. SINIF TÜRKİYE GENELİ 26 AĞUSTOS 2021 BURSLULUK SINAVI

Fiyatı: 0.00 ₺
Kurumsal Başlama Tarihi: 26.08.2021 09:00
Birseysel Başlama Tarihi: 26.08.2021 09:00
Bitiş Tarihi: 30.06.2022 23:00
Sonuç Açıklama Tarihi:* 31.08.2021 16:00
Süre: 140 dakika
Soru Sayısı: 105
Seviye: ORTA
Örnek Sorular

 

OMAGE VE NARTEST AİLESİNDEN ÜCRETSİZ ONLINE DEVLET PARASIZ YATILI VE BURSLULUK SINAVI PROVASI

Değerli öğrencilerimiz, bildiğiniz gibi Devlet Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı 5 Eylül'de yapılacak. Biz de Nartest-Omage Yayınları olarak bu zorlu süreçte yanınızda olmak için iki ayrı sınav provası hazırladık. Sınavlarımız ücretsiz ve online olacaktır.

📌20-24 Ağustos OMAGE
📌26-30 Ağustos NARTEST

5, 6, 7 ve 8. sınıflar için uygulayacağımız sınavlar birebir İOKBS formatında olacaktır.😱

Sınav linkleri için https://www.altinkarne.com/online-sinavlar adresini ziyaret edebilrisiniz.

✅Sınavlarımıza katılmak için www.altinkarne.com adresine kaydolunuz.
✅Sınav tarihleri arasında katılım sağlayıp sınav sonuç ekranından detaylı karnenize ulaşabilirsiniz.

🔴Önemli not: www.altinkarne.com a daha önce kayıt olan öğrencilerimizin tekrar kayıt olmalarına gerek yoktur.
🔴Sadece bilgilerini güncellemeleri yeterli olacaktır.

Bu güzel çalışmamızın tüm öğrencilerimize faydalı olmasını dileriz.

YANINIZDAYIZ!

NARTEST&OMAGE YAYINLARI

TÜRKÇE Kazanımlar
Metindeki yardımcı fikirleri belirler.
Metindeki yardımcı fikirleri belirler.
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
Metinle ilgili soruları cevaplar.
Metinle ilgili sorular sorar.
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler.
Metinle ilgili soruları cevaplar.
Metinle ilgili soruları cevaplar.
Metinle ilgili soruları cevaplar.
Okuduklarını özetler.
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
Metnin içeriğini yorumlar.
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
Metindeki söz sanatlarını tespit eder.
Metindeki hikâye unsurlarını belirler.
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır.
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar
Anlatım bozukluklarını tespit eder.
Yazdıklarını düzenler.
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
MATEMATİK Kazanımlar
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder.
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer.
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir.
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur.
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır.
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer.
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar.
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar.
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar.
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur.
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar.
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer.
Yüzde ile ilgili problemleri çözer.
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.
Düzgün çokgenlerin kenar ve açı özelliklerini açıklar.
Alan ile ilgili problemleri çözer.
Alan ile ilgili problemleri çözer.
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar.
Bir veri grubuna ait ortalama, ortanca ve tepe değeri bulur ve yorumlar.
Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
FEN BİLİMLERİ Kazanımlar
Uzay teknolojilerini açıklar.
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır.
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar.
Mayozun canlılar için önemini açıklar
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır.
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar.
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır.
kinetik enerjinin kütle ve sürate bağlı olduğu belirtir.
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder.
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler.
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular.
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir.
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır.
İnsanda üremeyi sağlayan yapı ve organları şema üzerinde göstererek açıklar.
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır.
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur.
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır.
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir.
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir.
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır.
SOSYAL BİLGİLER Kazanımlar
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır.
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır.
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder.
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar.
Avrupa’daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti’ni değişime zorlayan süreçleri kavrar.
Avrupa’daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti’ni değişime zorlayan süreçleri kavrar.
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.
Türkiye’de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye’nin demografik özelliklerini yorumlar.
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır.
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler.
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır.
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa’da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar.
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir.
Dijital teknolojilerin üretim, dağıtım ve tüketim ağında meydana getirdiği değişimleri analiz eder.
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.
Türkiye’nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir.
Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar.
Türkiye’nin ilişkide olduğu ekonomik bölge ve kuruluşları tanır.
Arkadaşlarıyla birlikte küresel sorunların çözümüne yönelik fikir önerileri geliştirir.
SB.6.7.4. Popüler kültürün, kültürümüz üzerindeki etkilerini sorgular.
DİN KÜLTÜRÜ Kazanımlar
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder.
Haccın yapılışını özetler.
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar.
Hz. Muhammed’in peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder.
Kültürümüzde etkin olan tasavvufi yorumları ayırt eder.